01 September 2008

Risalah Tentang Puasa (1)

Oleh: Al Hafiz Sayyid Abdullah Siddiq al Ghumari al Hasani.

Terjemahan: Humair.


Bagaimana Bermulanya Kefardhuan Puasa?


Sabit di dalam Sohih al Bukhari dan Muslim, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha bahawasanya beliau berkata:


Orang Quraisy pada zaman jahiliah berpuasa pada hari ‘Asyura. Begitu juga Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam berpuasa pada hari itu. Apabila Baginda menjejakkan kaki di Madinah al Munawwarah, Baginda masih lagi berpuasa pada hari tersebut serta memerintahkan para sahabat supaya berpuasa pada hari itu. Apabila turunnya perintah puasa di bulan Ramadhan, maka Baginda meninggalkan puasa hari ‘Asyura. Sesiapa yang ingin berpuasa pada hari tersebut, dia boleh berpuasa dan sesiapa yang tidak ingin berpuasa, dia juga boleh meninggalkannya.[1]


Di dalam Sohih al Bukhari dan Muslim, daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma bahawasanya beliau berkata:


Golongan jahiliah dahulunya berpuasa pada hari ‘Asyura. Kemudian apabila turunnya kewajipan berpuasa di bulan Ramadhan, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesiapa yang ingin berpuasa pada hari itu, dipersilakan. Jika dia tidak ingin berpuasa pun tidak mengapa.”[2]


Di dalam Sohih al Bukhari dan Muslim juga, daripada Sayyiduna ‘Alqomah radhiyallahu ‘anhu bahawasanya beliau berkata:


Suatu hari di hari ‘Asyura, al Asy’ath bin Qais melawat Abdullah bin Mas’ud. Ketika itu beliau (Ibnu Mas’ud) didapati sedang menikmati makanan. Lantas al Asy’ath berkata (dalam kehairanan), “Abu Abdul Rahman! Bukankah hari ini hari ‘Asyura?” Lalu Ibnu Mas’ud menjawab, “Hari ini diwajibkan berpuasa sebelum turunnya kewajipan puasa Ramadhan. Bila puasa Ramadhan diwajibkan, maka puasa pada hari ini ditinggalkan. Mari sini kita makan.”[3]


Di dalam Sohih al Bukhari dan Muslim lagi, daripada Sayyiduna Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahawasanya beliau berkata:


Ketika Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam sampai di Madinah al Munawwarah, Baginda mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura. Lalu Baginda bertanya, “Hari ini hari apa?” Lantas mereka menjawab, “Hari ini hari bertuah. Pada hari ini, Allah Ta’ala membebaskan Bani Israil daripada musuh mereka (Fir’aun). Lalu Nabi Musa ‘alaihissalam berpuasa (sebagai tanda syukur).” Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda, “Saya lebih berhak meraikan Nabi Musa berbanding kamu!” Lalu Baginda berpuasa pada hari itu serta memerintahkan para sahabat supaya turut berpuasa.[4]


Saya (Sayyid Abdullah) menyatakan:


Pada zaman dahulu, orang Quraisy berpuasa pada hari ‘Asyura dan mereka memuliakan hari tersebut dengan mengadakan upacara menyalin kain kelambu Ka’abah. Di dalam majlis ketiga daripada himpunan majlis al Baghandi al Kabir diriwayatkan bahawasanya ‘Ikrimah ditanya mengenai perkara ini. Lalu beliau menjawab:


Pada zaman jahiliah, orang Quraisy telah melakukan suatu dosa yang menyebabkan mereka merasa susah hati. Kemudian mereka mendapat khabar bahawa puasa di hari ‘Asyura boleh menebus dosa kesalahan (lantas mereka berpuasa di hari tersebut).


Adapun puasa orang Yahudi pada hari ‘Asyura, ia merupakan tanda kesyukuran kepada Allah Ta’ala yang telah membebaskan Nabi Musa ‘alaihissalam dan Bani Israil serta menenggelamkan Fir’aun. Daripada hadith-hadith yang telah kami sebutkan di sini, secara zahirnya memperlihatkan kepada kita bahawa pada asalnya puasa hari ‘Asyura itu adalah wajib kemudian ianya dinasakhkan dengan kefardhuan puasa Ramadhan. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyyah. Pendapat ini juga adalah satu wajah di sisi mazhab Syafi’iyyah. Manakala jumhur ulama’ pula berpendapat bahawa tiada sebarang puasa yang diwajibkan sebelum kefardhuan Ramadhan baik pada hari ‘Asyura mahupun selainnya. Pendapat yang pertama (pendapat mazhab Hanafiyyah & Syafi’iyyah) adalah lebih sohih. Kefardhuan puasa ‘Asyura itu berlaku ketika kedatangan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam ke Madinah al Munawwarah. Pada tahun kedua Hijrah pula, turunlah kewajipan puasa Ramadhan.


Bibliografi utama:


- Ghayatul Ihsan fi Fadhl Syahr Ramadhan, al Hafiz Sayyid Abdullah Siddiq al Ghumari al Hasani, cetakan kedua 1427 H (2006 M), Maktabah al Qohirah, Mesir.


Bibliografi sampingan:


- Sohih al Bukhari, al Imam al Hafiz Muhammad bin Ismail al Bukhari, jilid kedua, cetakan keempat 1420 H (2000 M), al Maktabah al ‘Asriyyah, Beirut.

- Sohih al Bukhari, al Imam al Hafiz Muhammad bin Ismail al Bukhari, jilid ketiga, cetakan keempat 1420 H (2000 M), al Maktabah al ‘Asriyyah, Beirut.

- Sohih Muslim, al Imam al Hafiz Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi al Naisaburi, berserta syarah Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf al Nawawi al Dimasyqi al Syafi’i, jilid keempat, cetakan pertama 1421 H (2000 M), Darul Kutub al ‘Ilmiyyah, Beirut-Lebanon.

- Nailul Autor min Asrar Muntaqo al Akhbar, al Qadhi Muhammad bin Ali al Syaukani al Yamani, tahqiq Muhammad Subhi bin Muhammad Hallaq, jilid kelapan, cetakan pertama (Syawal 1427 H), Dar Ibnu al Jauzi, Arab Saudi.[1] Sohih al Bukhari, hadith no: 2002, m/s 592. Sohih Muslim syarah Nawawi, hadith no: 113 (1125), m/s 4. Nailul Autor, hadith no: 10/1714, m/s 399.

[2] Sohih al Bukhari, hadith no: 4501, m/s 1361. Sohih Muslim syarah Nawawi, hadith no: 117 (1126), m/s 6. Nailul Autor, hadith no: 13/1717, m/s 399.

[3] Sohih al Bukhari, hadith no: 4503, m/s 1362. Sohih Muslim syarah Nawawi, hadith no: 124 (…), m/s 7. Nailul Autor, hadith no: 12/1716, m/s 399.

[4] Sohih al Bukhari, hadith no: 2004, m/s 593. Sohih Muslim syarah Nawawi, hadith no: 127 (1130), m/s 8. Nailul Autor, hadith no: 15/1719, m/s 399-400.

Tiada ulasan: