05 September 2008

Risalah Tentang Puasa (3)

Oleh: Al Hafiz Sayyid Abdullah al Ghumari.

Terjemahan: Humair.


Adakah Puasa Ramadhan Difardhukan Ke Atas Umat Sebelum Kita?


Para ulama’ berselisih pendapat: Adakah puasa Ramadhan pernah difardhukan ke atas Ahli Kitab sebelum kita atau tidak?


Imam al Hasan al Basri dan Imam al Suddi radhiyallahu ‘anhuma berpandangan bahawa puasa Ramadhan pernah difardhukan ke atas umat-umat terdahulu. Mereka berdalilkan hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda mafhumnya:


Puasa Ramadhan itu pernah difardhukan oleh Allah Ta’ala ke atas umat-umat sebelum kamu.[1]


Hadith ini adalah dho’if.


Imam al Tobarani di dalam al Mu’jam al Ausat meriwayatkan daripada Daghfal bin Hanzolah al Nassabah bahawasanya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda mafhumnya:


Puasa Ramadhan itu dahulunya pernah difardhukan ke atas penganut Kristian. Mereka diperintah oleh seorang raja. Suatu ketika, raja itu ditimpa sakit lalu dia bernazar, “Sekiranya Allah Ta’ala menyembuhkannya, maka dia akan menambah bilangan hari puasa sebanyak sepuluh hari.” Kemudian, mereka diperintah pula oleh raja yang lain. Raja tersebut ditimpa sakit akibat memakan daging. Lantas dia pun bernazar, “Jika Allah Ta’ala menyembuhkannya, maka dia akan menambahkan lapan hari lagi bilangan puasa.” Apabila mereka diperintah oleh raja yang lain pula, raja tersebut berkata, “Kita mesti sempurnakan hari-hari puasa ini tapi kita lakukannya pada musim bunga.” Lalu bilangan hari puasa itu lengkap menjadi 50 hari.[2]


Sanadnya adalah sohih. Cuma ketika Imam al Tobarani meriwayatkan hadith yang sama di dalam al Mu’jam al Kabir dengan sanad yang sohih, beliau meriwayatkannya secara mauquf pada Daghfal dan tidak menjadikannya sebagai marfu’ kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Daghfal pula adalah seorang tidak sabit statusnya sebagai sahabat.[3]


Manakala jumhur ulama’ pula berpendapat bahawa puasa yang difardhukan ke atas umat-umat terdahulu adalah mutlaq dan tidak terikat pada bulan Ramadhan sahaja. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Imam ‘Ato’ mengenai tafsir firman Allah Ta’ala yang berbunyi mafhumnya:


Wahai orang-orang yang beriman! Difardhukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ianya telah difardhukan ke atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (Puasa itu adalah) selama beberapa hari yang boleh dibilang.. [al Baqarah: 183-184]


Imam ‘Ato’ berkata:


Difardhukan ke atas kamu berpuasa selama tiga hari pada setiap bulan kerana ia adalah puasa umat sebelum itu. Kemudian Allah Ta’ala memfardhukan puasa Ramadhan.


Ini juga merupakan tafsiran Sayyiduna Mu’az, Sayyiduna Abdullah bin Mas’ud, Sayyiduna Abdullah bin ‘Abbas, Qatadah dan al Dhohhak bin Muzahim. Al Dhohhak turut menambah:


Puasa ini sememangnya telah difardhukan sejak zaman Nabi Nuh ‘alaihissalam sehinggalah Allah Ta’ala menasakhkannya dengan kefardhuan puasa Ramadhan.[4]


Oleh itu, puasa Ramadhan adalah di antara khususiat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Sila lihat kitab al Khosois al Kubra[5] karangan al Hafiz al Suyuti rahimahullah.
Bibliografi utama:- Ghayatul Ihsan fi Fadhl Syahr Ramadhan, al Hafiz Sayyid Abdullah Siddiq al Ghumari.Bibliografi sampingan:- Tafsir al Quran al 'Azim, al Hafiz Ibnu Abi Hatim, tahqiq As'ad Muhammad al Toyyib, jilid pertama, cetakan kedua 1424 H (2003 M), al Maktabah al 'Asriyyah, Beirut.

- Jami' al Bayan fi Tafsir Ayi al Quran, al Imam Ibnu Jarir al Tobari, jilid kedua, cetakan tahun 1415 H (1995 M), Darul Fikr, Beirut.

- Majma' al Zawaid wa Manba' al Fawaid, al Hafiz Nuruddin Ali al Haithami, tahqiq Abdullah Muhammad al Darwish, jilid ketiga, cetakan tahun 1425/26 H (2005 M), Darul Fikr, Beirut.

- Al Khosois al Nabawiyyah al Kubra, al Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman al Suyuti, tahqiq Dr. Hamzah al Nasyrati, Syeikh Abdul Hafiz al Faraghli dan Dr. Abdul Hamid Mustafa, jilid kedua, cetakan tanpa tahun, al Maktabah al Qayyimah, Mesir.[1] Tafsir Ibnu Abi Hatim, hadith no: 1625, m/s 304 pada tafsir surah al Baqarah.

[2] Majma’ al Zawaid, hadith no: 7471, m/s 339. Al Haithami berkata, “Diriwayatkan oleh al Tobarani di dalam al Mu’jam al Ausat secara marfu’ sebagaimana yang anda lihat. Al Tobarani turut meriwayatkannya di dalam al Mu’jam al Kabir secara mauquf pada Daghfal. Perawi sanad hadith ini adalah mengikut syarat sohih.

[3] Ini adalah kerana, para muhaddith berselisih pandangan mengenai beliau: Adakah beliau seorang sahabat atau bukan..

[4] Jami’ al Bayan, hadith no: 2239, m/s 176 riwayat daripada Qatadah. Hadith no: 2241, m/s 178 riwayat daripada ‘Ato’. Hadith no: 2242, m/s 178 riwayat daripada Ibnu ‘Abbas. Hadith no: 2243, m/s 178 riwayat daripada Mu’az bin Jabal.

[5] Al Khosois al Kubra, m/s 435, jilid kedua.

Tiada ulasan: