12 September 2008

Risalah Tentang Puasa (6)

Oleh: Al Hafiz Sayyid Abdullah al Ghumari.

Terjemahan: Humair.Puasa Ramadhan Menghapuskan DosaImam al Nasaie meriwayatkan daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda mafhumnya:

Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dalam keadaan iman dan mengharapkan ganjaran pahala, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Sesiapa yang menghidupkan malam al Qadr dalam keadaan iman dan mengharapkan ganjaran pahala, juga akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu.[1]Hadith ini turut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan tambahan, “dan dosa-dosanya yang akan datang.[2] Sanad hadith yang memiliki lafaz tambahan ini adalah sohih. Hadith ini turut diriwayatkan di dalam Sohih al Bukhari dan Muslim[3] tanpa lafaz tambahan ini.Imam al Khattabi berkata:Kalimah “dalam keadaan iman dan mengharapkan ganjaran pahala (ihtisab)” membawa maksud: Niat dan keazaman iaitu jika dia berpuasa dengan niat yang benar serta bersungguh-sungguh mengharapkan ganjaran pahala disertai kerelaan hati tanpa merasa terdesak. Juga tanpa merasa keberatan dalam berpuasa atau merasa susah hati dengan waktunya yang panjang bahkan dia memanfaatkan waktu puasa yang panjang ini untuk melipat gandakan pahala.Imam al Baghowi pula berkata:Kalimah “ihtisab” bermaksud; mencari keredhaan Allah Ta’ala dan pahala-Nya..[4]Para ulama’ berselisih pendapat tentang dosa-dosa yang dihapuskan dengan puasa Ramadhan: Adakah dosa kecil dan besar? Atau dosa kecil sahaja?Imam Ibnu al Munzir berpegang dengan pendapat yang pertama. Imam al Ubbi turut cenderung kepada pendapat ini.Manakala Imam al Haramain pula berpegang dengan pendapat yang kedua. Pendapat ini turut disandarkan oleh Imam al Nawawi kepada beberapa orang fuqaha’.[5] Dalil golongan yang berpegang dengan pendapat ini ialah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sohihnya daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda mafhumnya:Sembahyang lima waktu, sembahyang Juma’at hingga ke Juma’at yang akan datang dan puasa Ramadhan hingga ke Ramadhan yang akan menjelang adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut selagimana dosa-dosa besar dijauhi.Di dalam hadith ini, penghapusan dosa diikat dengan syarat menjauhkan dosa-dosa besar.Al Hafiz Ibnu Hajar al ‘Asqolani berkata:Penghapusan itu diperolehi oleh orang yang melakukan dosa kecil dan dosa besar. Jika dia hanya mempunyai dosa besar sahaja, maka dosanya itu akan diringankan sehingga menjadi sekadar dosa kecil. Jika dia tidak mempunyai dosa kecil mahupun besar, maka ditambah kebaikannya.Perhatian:Puasa Ramadhan itu menghapuskan dosa sama ada secara keseluruhannya atau sebahagiannya berdasarkan perselisihan ulama’ dengan syarat iaitu sekiranya orang yang berpuasa itu memelihara batas-batas dan syarat-syaratnya berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Sa’id al Khudri radhiyallahu ‘anhu daripada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bahawasanya Baginda bersabda mafhumnya:Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan sambil mengerti batas-batasnya serta memelihara perkara-perkara yang perlu dipelihara, akan dihapuskan dosa-dosanya yang silam.[6]Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sohihnya dan Imam al Baihaqi di dalam Sunannya.Bibliografi utama:


v Ghayatul Ihsan fi Fadhl Syahr Ramadhan, al Hafiz Sayyid Abdullah al Ghumari.Bibliografi sampingan:


v Sohih al Bukhari, al Hafiz Muhammad bin Ismail al Bukhari, jilid kedua, cetakan keempat 1420 H (2000 M), al Maktabah al ‘Asriyyah, Beirut.

v Sohih Muslim, al Hafiz Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi al Naisaburi, berserta syarahnya oleh Imam Yahya bin Syaraf al Nawawi al Dimasyqi al Syafi’I, jilid 6, cetakan pertama 1421 H (2000 M), Darul Kutub al ‘Ilmiyyah.

v Al Musnad, al Imam al Mujtahid al Hafiz Ahmad bin Hambal, jilid ketiga, cetakan kedua 1414 H (1994 M), Darul Fikr/al Maktabah al Tijariyyah, Beirut/Mesir.

v Al Ihsan bi Tartib Sohih Ibni Hibban, al Amir ‘Alauddin Ali bin Balban al Farisi, jilid keempat, cetakan pertama 1417 H (1996 M), Darul Fikr, Beirut.

v Syarh al Sunnah, al Imam Abu Muhammad al Husain bin Mas’ud al Baghowi, jilid 4, cetakan 1425/26 H (2005 M), Darul Fikr, Beirut.

v Sunan al Nasaie, al Hafiz al Nasaie berserta syarah al Hafiz Jalaluddin al Suyuti dan hasyiah al Sindi, jilid kedua, cetakan 1415 H (1995 M), Darul Fikr, Beirut.

v Al Sunan al Kubra, al Imam al Hafiz Abu Bakar Ahmad bin al Husain bin Ali al Baihaqi, jilid keenam, cetakan pertama 1425/26 H (2005 M), Darul Fikr, Beirut.[1] Sunan al Nasaie, 2203/4, halaman 161.

[2] Al Musnad, 9011/3, halaman 333.

[3] Sohih al Bukhari, 2014/2, halaman 597. Sohih Muslim, 175_ (760)/6, halaman 36.

[4] Syarh al Sunnah, halaman 129/4.

[5] Syarh Sohih Muslim, halaman 36/6.

[6] Sohih Ibnu Hibban, 3432/4, halaman 132 & 133. Al Sunan al Kubra, 8590/6, halaman 395.

2 ulasan:

Aswaja Ways berkata...

Saya mau nanya, antum dapet kitabnya Ghayatul Ihsan fi Fadhlu Ramadhan itu dapat dari mana ya akhi? Saya mau juga soalnya.. Ntar kalo kitabnya ada, kontak saya ya: 087834542931 (wa)

Aswaja Ways berkata...

Saya mau nanya, antum dapet kitabnya Ghayatul Ihsan fi Fadhlu Ramadhan itu dapat dari mana ya akhi? Saya mau juga soalnya.. Ntar kalo kitabnya ada, kontak saya ya: 087834542931 (wa)